Συνεργασία

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) λειτουργεί από το 1955. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διευθύνεται από τον Διοικητή του και το Διοικητικό του Συμβούλιο (ΔΣ). Η σύνθεση του ΔΣ βασίζεται στην αρχή της τριμερούς εκπροσώπησης, καθώς περιλαμβάνει μέλη από την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τις ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Οργανισμός, που έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφαρμόζει τις κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν:

1. Απασχόληση και καταπολέμηση της ανεργίας.

2. Ενδυνάμωση του εθνικού εργατικού δυναμικού και ένταξη στην αγορά εργασίας.

3. Ασφάλιση ανεργίας.

4. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Ο ΟΑΕΔ είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή των πολιτικών στεγαστικής στήριξης καθώς και για την προώθηση άλλων προνοιακών επιδομάτων (κοινωνικός τουρισμός, προγράμματα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Μία από τις βασικές λειτουργίες του ΟΑΕΔ είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στοχευμένων Ενεργών Πολιτικών Αγοράς Εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Ενεργές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας στοχεύουν στην περαιτέρω υποστήριξη του εθνικού εργατικού δυναμικού και στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησής του.

Από το 2012, ο ΟΑΕΔ έχει εφαρμόσει ένα τεράστιο έργο εσωτερικής αναδιάρθρωσης που ονομάζεται Ανασχεδιασμός του Επιχειρηματικού Μοντέλου του ΟΑΕΔ.

Ο κύριος σκοπός του ήταν να ενισχύσει την οργανωτική ικανότητα του ΟΑΕΔ με τρόπο ώστε όλες οι σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να γίνει ένας πιο αποτελεσματικός δημόσιος οργανισμός, όσον αφορά την ενδελεχή εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών καθώς και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το 1990 ως ο επιστημονικός και ερευνητικός οργανισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, προκειμένου η ΓΣΕΕ να προβεί σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στα κοινωνικά και σε οικονομικό επίπεδο, στην απασχόληση, στην παραγωγή και την κοινωνική ασφάλιση.

Συγκεκριμένα στόχος του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΙΝΕ είναι η ανάπτυξη και η επικοινωνία τεχνογνωσίας σχετικά με τη συνδικαλιστική εκπαίδευση, το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη δια βίου μάθηση, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και την εκπαίδευση ενηλίκων (εκπαιδευτικές θεωρίες, εκπαιδευτικές μέθοδοι/τεχνικές, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.).

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ συμμετέχει και ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ σε όλες οι διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό (ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ στην ETUC), εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επίσης, συμμετέχει σε ισχυρά ευρωπαϊκά δίκτυα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, όπως το EVTA-European Vocational Training Association, και το EVBB- European Association of Institutes for Vocational Training.

Tο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) είναι δημόσιος φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ιδρύθηκε το 2011, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Έρευνα-Πληροφορική Α.Ε. (ΠΑΕΠ)».

Η αποστολή του ΕΙΕΑΔ είναι να υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΕΑΔ εφαρμόζει, παρακολουθεί και αναλύει θέματα της αγοράς εργασίας και η δια βίου μάθηση, και ιδίως η εξέλιξη και η δομή της απασχόλησης και της ανεργίας, η επαγγελματική κατάρτιση, οι εργασιακές σχέσεις και η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων για τον πληθυσμό στο σύνολό του ή για συγκεκριμένες ομάδες.

Βασικός στόχος του ΕΙΕΑΔ είναι η ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης επαγγελματικών κατηγοριών και δεξιοτήτων και ο προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο συμμετέχει επίσης και υλοποιεί προγράμματα της ΕΕ που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.