Αντικείμενο της Δράσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές των τρεχόντων εθνικών έργων των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Public Employment Services-PES) προέκυψε ένα νέο έργο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης EASI, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εθνικούς εταίρους να αναπτύξουν περαιτέρω δραστηριότητες στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες, μέσω της

  1. αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της υφιστάμενης προσαρμοσμένης παροχής μάθησης για άτομα με χαμηλή ειδίκευση / χαμηλά προσόντα του πετυχημένου Πιλοτικού Προγράμματος της Ελευσίνας,
  2. και χρησιμοποιώντας το αποτελέσματα της έρευνας με θέμα «Χαρτογράφηση-Εντοπισμός και ιεράρχηση ομάδων-στόχων που χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων», στο πλαίσιο του υλοποιηθέντος έργου EaSI 2017 – BASIC Project.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο βασικός στόχος του έργου «REFLEX» είναι να διευρύνει και να εμπλουτίσει την κλίμακα και το εύρος των υφιστάμενων εξατομικευμένων παρεμβάσεων παροχής μάθησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης χαμηλών προσόντων, προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένη ομάδα στόχο χαμηλών δεξιοτήτων/χαμηλών προσόντων, η οποία αφορά:

E

την ηλικιακή ομάδα 30-44
(υποχρεωτική ή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / άτομα χαμηλής ειδίκευσης / χαμηλών προσόντων που αναζητούν εργασία)

E

τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης, Δυτικής Ελλάδας & Στερεάς Ελλάδας

Το REFLEX, υπό το πρίσμα της προοπτικής της Δια Βίου Μάθησης, προτείνει στους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, ενθαρρύνοντας διαδικασίες για ανάπτυξη ευέλικτων οδών ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) – συνδυαστικές, βασισμένες στην εργασία, μεθοδολογίες και εργαλεία μάθησης – προς αναγνώριση των μη τυπικών μαθησιακών αποτελεσμάτων στη χώρα μας όπου το σχετικό σύστημα βρίσκεται ακόμη τα αρχικά του στάδια.

Στο πλαίσιο του έργου REFLEX, δημιουργούνται επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, και στη συνέχεια αναπτύσσονται διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών τόσο σε βασικές όσο και σε επαγγελματικές δεξιότητες με στόχο την παροχή εξατομικευμένης μάθησης που βασίζεται σε ελέγχους δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου για κάθε πεδίο, και αναπτύσσεται ένα σχήμα αναγνώρισης/επικύρωσης ανά επάγγελμα, έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή και τα τρία βήματα-κλειδιά των Μονοπατιών Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για την ομάδα-στόχο.

Κύριος Στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου REFLEX είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει σε πιλοτικό, τοπικό επίπεδο, ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, για άτομα που αναζητούν εργασία, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση

της ηλικιακής ομάδας 30-44 ετών (υποχρεωτική ή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

στις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας & Στερεάς Ελλάδας
και, ως εκ τούτου, προώθηση σχετικής πολιτικής δράσης, στον τομέα των οδών αναβάθμισης των δεξιοτήτων ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο REFLEX ανταποκρίνονται στο γενικό στόχο της Πρόσκλησης, καθώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή συνεκτικές διαδρομές που περιλαμβάνουν τα τρία βασικά βήματα, απόλυτα εναρμονισμένες/βασισμένες στα αποτελέσματα του EaSI 2017-BASIC, καθώς και στον ειδικό στόχο της Πρόσκλησης να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης, ευέλικτης και ποιοτικής προσφοράς μάθησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης/χαμηλών προσόντων. Η παρούσα πρόταση έργου περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες είναι επίσης σε απόλυτη συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρόσκλησης, σχετικά με την «προσαρμοσμένη, ευέλικτη και ποιοτική προσφορά μάθησης».