Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1
Έρευνα των τοπικών επιχειρηματικών αναγκών για βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες
ΠΕ2
Εργασίες διαβούλευσης και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης των βασικών δεξιοτήτων και τη μορφοποίηση της μάθησης
ΠΕ3
Διαβούλευση με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς – Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ για τα τοπικά ζητούμενα επαγγέλματα
ΠΕ4
Σχεδιασμός σπονδυλωτών προγραμμάτων σπουδών για τα τοπικά ζητούμενα επαγγέλματα
ΠΕ5
Πιλοτική Μαθησιακή Παρέμβαση
ΠΕ6
Δράσεις Ενημέρωσης και Διάδοσης
ΠΕ7
Διαχείριση Έργου – Διασφάλιση Ποιότητας